Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viascorpix scorpix
mekaari
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
mekaari
4107 e25c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
mekaari
1495 bada 500
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
mekaari

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.

September 23 2018

mekaari
mekaari
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
mekaari
2004 7aeb
Reposted fromunterland unterland viascorpix scorpix
mekaari
mekaari
5200 1a49 500
Reposted fromarumhc arumhc viascorpix scorpix
mekaari
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viascorpix scorpix
mekaari
mekaari
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa

March 13 2017

mekaari
3310 25e0
Reposted fromblackcandy blackcandy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
mekaari
5653 8469
mekaari
8398 59f7 500
M. Halber
mekaari
9952 ff06 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viascorpix scorpix
mekaari
Zawsze się bałam.  Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym
Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromzenibyja zenibyja
mekaari
6613 9649
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl