Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

mekaari
3310 25e0
Reposted fromblackcandy blackcandy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
mekaari
5653 8469
mekaari
8398 59f7 500
M. Halber
mekaari
9952 ff06 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viascorpix scorpix
mekaari
Zawsze się bałam.  Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym
Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromzenibyja zenibyja
mekaari
6613 9649
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viascorpix scorpix
mekaari
Reposted fromatranta atranta viascorpix scorpix

March 12 2017

mekaari
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
mekaari

July 01 2015

6519 5faf 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viapoprostuyuki poprostuyuki
mekaari
3420 41e3 500
Reposted fromkjuik kjuik viapoprostuyuki poprostuyuki
mekaari
5330 865e 500
Reposted fromcorka corka viapoprostuyuki poprostuyuki

May 14 2015

mekaari
1155 5bad
Reposted fromoutline outline viatrumienka trumienka
mekaari
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapunkahontaz punkahontaz
5879 dc39

💎

Reposted fromKiro Kiro

February 11 2015

9316 46d0 500
mekaari
8751 ff13
Reposted fromowca owca viafuckyoulittle fuckyoulittle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl